Ja es pot consultar el padró provisional de L’impost a les emissions de CO2 dels vehicles

Publicació del padró provisional de l’impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica: 1 de maig

L’Agència Tributària de Catalunya (ATC) publica, a partir de l’1 de maig, el padró provisional dels vehicles que han de tributar per l’impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica.

Aquest tribut, aprovat pel Parlament de Catalunya el 2017, grava les emissions de CO2 de cotxes, furgonetes i motocicles per l’efecte hivernacle que produeixen en l’atmosfera i la seva repercussió en l’escalfament global del planeta.

Consulta del padró

De l’1 al 15 de maig, els contribuents poden consultar el padró provisional dels vehicles que tributen per l’impost a la seu electrònica de l’ATC, i revisar les dades sobre el titular i les característiques del vehicle, així com la quota a pagar. En cas que les dades no siguin correctes, s’hi podran presentar al·legacions fins al 4 de juny. Així mateix, si es domicilia el pagament i se subscriuen les notificacions electròniques, es pot gaudir d’una bonificació del 2%.

A partir de l’1 de setembre del 2021, es podrà consultar el padró definitiu de vehicles i s’iniciarà el període de pagament a través de la seu electrònica de l’Agència Tributària de Catalunya. Si s’opta per no fer el pagament a la seu electrònica, a partir de l’octubre del 2021 es rebrà una notificació amb l’import i els terminis d’ingrés. Aleshores, es podrà pagar a la seu electrònica de l’ATC, en entitats financeres col·laboradores, a través del telèfon 012, a través de L’ATC us truca (93 551 51 51), a les oficines de Correus i, amb cita prèvia, a totes les oficines i delegacions de l’ATC. En el cas dels rebuts domiciliats, se’n carregarà l’import el dia 5 de novembre del 2021.

L’accés al padró, tant al provisional com al definitiu, es pot realitzar mitjançant l’idCAT Mòbil (o altres sistemes d’identificació digital), el qual permet, a més de consultar les dades del padró, presentar al·legacions, domiciliar el pagament, subscriure’s a les notificacions electròniques, pagar la liquidació i presentar reclamacions.

També s’hi pot accedir, alternativament, indicant el NIF del titular del vehicle, la matrícula i la paraula de pas rebuda al número de mòbil de contacte.

Més de 2,31 milions de vehicles i uns ingressos de 67,4 milions d’euros l’any 2021

D’acord amb el Decret llei 33/2020, de 30 de setembre, l’impost merita el 31 de desembre del 2020 i l’autoliquidació s’ha de fer efectiva l’any 2021.

L’impost l’han de pagar les persones (físiques i jurídiques) que siguin titulars d’un vehicle (turisme, furgoneta o motocicleta) amb domicili fiscal a Catalunya el 2020. També hi estan obligades les persones jurídiques sense residència fiscal a Catalunya, però que hi tinguin un establiment, sucursal o oficina i vehicles registrats durant el 2020.

El primer any d’aplicació de l’impost, que correspon a l’exercici 2020, estaran exempts de pagar-lo tots els turismes i motocicletes que emetin menys de 120 g de CO2/km i les furgonetes que n’emetin menys de 160 g/km, d’acord amb les emissions oficials de cada model. A partir d’aquests nivells d’emissions, s’haurà de pagar una quota que s’incrementa per trams i que va dels 0,55 als 276 €, per a turismes i motos, i dels 0,3 als 87 €, per a furgonetes. A la seu electrònica de l’ATC es pot consultar la taula de trams.

D’acord amb les darreres estimacions realitzades per la Secretaria d’Hisenda de la Generalitat de Catalunya, l’any 2021 es preveu una recaptació potencial estimada de 67,4 milions d’euros. I segons dades de la Direcció General de Trànsit (DGT), d’un cens aproximat de 4,85 milions de vehicles, l’impost n’afectarà enguany un total de 2,31 milions, perquè la resta de vehicles del parc mòbil o bé no arriben al nombre d’emissions mínim, o bé n’estan exempts o bé no han de tributar perquè pertanyen a la categoria d’històrics o clàssics.

Un impost 100% finalista

Amb caràcter finalista, el cent per cent de la recaptació d’aquest tribut es destinarà a nodrir a parts iguals el Fons climàtic i el Fons del patrimoni natural, amb l’objectiu d’invertir en accions de millora de l’entorn i del transport públic, fomentar les energies renovables i els vehicles nets, i impulsar la mobilitat sostenible, la gestió dels parcs naturals i la recerca.

L’impost contribueix a l’assoliment dels objectius de desenvolupament sostenible de l’Agenda 2030 aprovada pel Govern català i està en línia amb les recomanacions de l’FMI, l’OCDE i la Comissió Europea, que coincideixen a apostar per la fiscalitat verda com una eina imprescindible davant la crisi ambiental i d’emergència climàtica. Altres països europeus com Finlàndia, Suïssa, Bèlgica, França, Suècia, Alemanya o Irlanda també disposen de figures tributàries que tenen en compte les emissions de CO2 dels vehicles.

Canals d’atenció i assistència

L’Agència Tributària de Catalunya posa a disposició dels contribuents els canals d’assistència següents:

 atc.gencat.cat/impostco2. Per consultar el padró, obtenir més informació general, rebre atenció personalitzada amb assistent virtual i fer tots els tràmits.

– Telèfon 012. Per consultes generals sobre l’impost. 

– Telèfon de L’ATC us truca, 93 551 51 51. Assistència en els tràmits relacionats, com pot ser la presentació d’al·legacions o la domiciliació del pagament de l’impost.

– Oficines de l’ATC, demanant cita prèvia a través de la seu electrònica: https://atc.gencat.cat/citaprevia

Per saber-ne més, visiteu el web impostco2.gencat.cat.

Fuente: atc.gencat.cat

Summary
Ja es pot consultar el padró provisional de L'impost a les emissions de CO2 dels vehicles
Article Name
Ja es pot consultar el padró provisional de L'impost a les emissions de CO2 dels vehicles
Description
Ja es pot consultar el padró provisional de L'impost a les emissions de CO2 dels vehicles
Author
Publisher Name
GESTORIA ONLINE MATARO
Publisher Logo